Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Stichting JLN (Jong Logistiek Nederland)

Het betreft hier voorwaarden voor deelnemers/donateurs aan de activiteiten van de Stichting Jong Logistiek Nederland, ingeschreven en gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Haaglanden te Zoetermeer onder nr. 50303783.

Artikel 1 Algemeen/definities:

  • de Stichting: de rechtspersoonlijkheid bezittende Stichting JLN, gevestigd te Zoetermeer.
  • Leden: natuurlijke personen die hebben aangegeven te willen deelnemen aan het netwerk van de Stichting en aan de door haar georganiseerde activiteiten.
  • Lidmaatschapseisen: het lidmaatschap staat open voor studerende personen aan HBO- of WO opleidingen en werkende logistici die gebruik willen maken van de diensten van de Stichting door zich in te schrijven in een daartoe door de Stichting aangehouden register
  • Stichtingsjaar: het stichtingsjaar loopt gelijk met het kalenderjaar.
  • Producten en diensten: producten en diensten die vrijblijvend kosteloos of tegen de door de Stichting vermelde prijzen en voorwaarden worden aangeboden.

Artikel 2 Financiële bijdrage

2.1 De inschrijving als lid van JLN geschiedt conform de statuten of het huishoudelijk reglement en vindt plaats tegen een jaarlijks verschuldigde bijdrage zoals die door het Algemeen Bestuur bij de behandeling van de begroting voor leden wordt vastgesteld.

2.2 De leden zijn de bijdrage verschuldigd op de eerste dag van het stichtingsjaar, respectievelijk. op de dag van inschrijving als lid.

2.3 Bij toetreding in de loop van het stichtingsjaar is steeds de bijdrage voor dat jaar verschuldigd naar rato van het aantal resterende volle kalendermaanden. De verschuldigde bijdrage voor de laatste twee kalendermaanden kunnen gevoegd worden bij de jaarbijdrage van het daaropvolgende stichtingsjaar.

Artikel 3 Aanpassing van de financiële bijdrage

3.1 Het Algemeen Bestuur van de Stichting is bevoegd de financiële bijdrage jaarlijks aan te passen op basis van de CBS-Consumenten Prijs Index van het CBS, reeks alle huishoudens + maximaal 2 %.

3.2 Indien de financiële toestand van de Stichting daartoe aanleiding geeft, is het Algemeen Bestuur gerechtigd de bijdrage met een hoger percentage of bedrag aan te passen, dan in lid 3.1 aangegeven. De opzeggingsperiode van artikel 4.1 wordt alsdan verlengd tot één maand na factuurdatum, onder overigens gelijkblijvende voorwaarden.

Artikel 4 Opzegging

4.1 Opzegging van het lidmaatschap kan slechts geschieden voor of uiterlijk per 1 november van het stichtingsjaar, mits schriftelijk. Indien opzegging niet tijdig heeft plaatsgevonden, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende stichtingsjaar.

4.2 Het lidmaatschap van de Stichting eindigt, bij opzegging conform lid 1 van dit artikel, alsmede in geval het lid niet langer aan de vereisten voor het lidmaatschap conform artikel 1 voldoet en in geval van overlijden. 4.3 In geval van tussentijdse beëindiging van het lidmaatschap vindt geen restitutie van de jaarbijdrage plaats.

4.3 Een lid dat of heeft opgezegd, blijft gehouden te voldoen aan de financiële verplichtingen welke uit zijn lidmaatschap voortvloeien.

4.4 De Stichting kan het lidmaatschap per onmiddellijke ingang opzeggen, indien het lid of de ingeschrevene ondanks herhaald rappel in gebreke blijft de verschuldigde bijdrage of andere uit lidmaatschap voortvloeiende verplichtingen te voldoen.

Artikel 5 Betalingsvoorwaarden

5.1 De financiële bijdrage, producten of diensten die door de Stichting aan het lid in rekening zijn gebracht dienen tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zonder inhouding of korting binnen 30 dagen na dagtekening van de factuur te worden voldaan.

5.2 De termijn van 30 dagen is een fatale termijn. Bij niettijdige betaling is het lid derhalve ook zonder ingebrekestelling, in verzuim.

5.3 Het lid is iedere volgende maand dat hij hierin volhardt telkens een bedrag aan administratiekosten verschuldigd, met een minimum van € 5,-

5.4 Bij overschrijding van de betalingstermijn is de Stichting gerechtigd de toezending van nieuwsbrieven, levering van producten en diensten uit hoofde van het lidmaatschap met de Stichting op te schorten. Na volledige betaling van de factuur, vermeerderd met administratiekosten, zal het lid vanaf dat moment weer geplaatst worden op de verzendlijst en komt hij weer in aanmerking voor deelname aan de door of mede namens de Stichting georganiseerde activiteiten.

5.5 De door het lid gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde kosten en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt het lid/de ingeschrevene of afnemer dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 6 Incasso

6.1 De Stichting is gerechtigd om alle noodzakelijk gemaakte buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten ter incasso aan het lid/de ingeschrevene of afnemer in rekening te brengen. De buitengerechtelijke kosten, met een minimum van 15% van de hoofdsom, zijn eerst verschuldigd vanaf het moment dat het lid in verzuim is en de vordering uit handen is gegeven.

6.2 Voor de omvang van de buitengerechtelijke kosten geldt de declaratie van de betreffende advocaat, deurwaarder of incassobureau als bewijs.

Artikel 7 Klachten

7.1 Klachten over door de Stichting verleende diensten of geleverde producten dienen schriftelijk ingediend te worden bij de voorzitter van de Stichting JLN.

7.2 Ingediende klachten schorten de betalingsverplichting niet op.

Artikel 8 Aansprakelijkheid

8.1 De Stichting is uitsluitend aansprakelijk als schade is veroorzaakt door haar opzet of grove schuld of die van haar leidinggevende ondergeschikten.

8.2 De aansprakelijkheid is voorts beperkt tot de door haar verzekeraar in het betreffende geval gedane uitkering.

8.3 Indien de verzekeraar in enig geval geen dekking verleend of tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid beperkt tot ten hoogste de financiële bijdrage of het voor het betreffende product of dienst gefactureerde bedrag.

Artikel 9 Verjaring/verval

Alle rechtsvorderingen jegens de Stichting, aanspraken op schadevergoeding daaronder begrepen, verjaren of vervallen na één jaar nadat de betreffende vordering/aanspraak is ontstaan.

Artikel 10 Geschillen en toepasselijk recht

10.1 Op het lidmaatschap van de Stichting is Nederlands recht van toepassing.

10.2 Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Den Haag.