Opzeggen lidmaatschap Jong Logistiek Nederland

Opzeggen

Het lidmaatschap van Jong Logistiek Nederland kan slechts worden opgezegd voor of uiterlijk per 1 november van het stichtingsjaar. Als de opzegging niet tijdig heeft plaatsgevonden, dan loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende stichtingsjaar. Dit is beschreven in de algemene voorwaarden van het lidmaatschap. U kunt hier de algemene voorwaarden lezen.

Tussentijds

Ingeval van tussentijdse beëindiging van het lidmaatschap vindt geen restitutie van de jaarbijdrage plaats. Een lid dat heeft opgezegd, blijft gehouden te voldoen aan de financiële verplichtingen welke uit zijn lidmaatschap voortvloeien.

In gebreke

Jong Logistiek Nederland kan het lidmaatschap per onmiddellijke ingang opzeggen, indien het lid of de ingeschrevene ondanks herhaalde aanmaningen in gebreke blijft de verschuldigde bijdrage of andere uit lidmaatschap voortvloeiende verplichtingen te voldoen.

Formulier

Voor opzegging kun je gebruik maken van het contactformulier aan de op deze pagina. De opzegging wordt vervolgens zo spoedig mogelijk bevestigd.